Menu

Projecten 2014

Inhoud van deze pagina

Naam project: 2beActive
Vraagstelling: Is een multidisciplinaire programma met meerdere modules kosten-effectiever dan een graded activity programma voor jongeren met chronische pijn.

Lees meer

 

Naam project: AMUSE: Activity Monitoring of Upper extremity use in Stroke patients during and after rEhabilitation
Vraagstelling:

 1. To what extent do arm hand function (AHF) and arm-hand skill performance (AHSP) in stroke patients change during and after their clinical rehabilitation?
 2. To what extent does the rate of improvement or deterioration of arm-hand function (AHF) and arm hand skill performance differ between 3 subgroups of stroke patients, i.e. the low, intermediate and high functional AHF group?
 3. Which patient characteristics are associated with either improvement or decline in actual arm-hand use during and after rehabilitation training?
 4. How does actual arm-hand use correlate to measures of AHF, AHSP, perceived functional health status, and perceived quality of life?
 5. To what extent does improvement in AHF and AHSP during clinical rehabilitation predict functional outcome at 12 months post-clinic?

Lees meer

 

Naam project: Arm hand kracht bij kinderen met een beperking
Vraagstelling:
Onderzocht wordt wat de reproduceerbaarheid is van isometrische spierkrachttesten voor de bovenste extremiteit bij kinderen met CP. Onderzocht worden: Hand Held Dynamometrie (HHD), knijp- en grijpkrachtmetingen met behulp van het zogenaamde E-link systeem en functionele krachttesten. Om te onderzoeken hoe de kracht in de bovenste extremiteiten bij kinderen met CP zich verhoudt tot de kracht in de bovenste extremiteit van normaal ontwikkelende kinderen, zullen deze spierkrachttesten ook afgenomen worden bij “gezonde” leeftijdsgenootjes.

Lees meer

 

Naam project: Back on Track; Chronische lage rugpijnrevalidatie in de 1e lijn
Vraagstelling:

 1. Wat is het verschil in kosten-effectiviteit tussen een nieuw 1e lijns biopsychosociaal behandelprogramma (Back on Track) en reguliere 1e lijns fysiotherapie bij patiënten met aspecifieke chronische lage rugklachten waarbij psychosociale factoren een minimaal invloedrijke rol spelen in het dagelijks functioneren (WPN2 classificatie)?
 2. Is het nieuwe 1e lijns biopsychosociaal behandelprogramma (Back on Track) toepasbaar en effectief in het verlagen van het functionele beperkingenniveau bij patiënten met aspecifieke chronische lage rugklachten waarbij psychosociale factoren een matig invloedrijke rol spelen in het dagelijks functioneren en normaliter behandeld worden in de 2e lijn (WPN3- classificatie)

Lees meer

 

Naam project: Beweeggedrag bij patiënten met chronische lage rugklachten
Beschrijving: In welke mate hangen de distributie/variatie van actieve vs passieve houdingen, de distributie/variatie van activiteiten en de duur dat iemand actief is gedurende de dag samen met de mate waarin een patiënt persisterend en vermijdend gedrag als stijl van beweeggedrag hanteert.

Lees meer

 

Naam project: Beweeginterventie Chronische pijn
Vraagstelling:

 1. de KNGF-standaard Beweeginterventie chronische pijn ontwikkelen en op een dusdanige wijze vorm geven dat de aan fysiotherapeuten beschikbaar gestelde informatie gebaseerd is op de “latest available evidence”
 2. de KNGF-standaard Beweeginterventie chronische pijn  dusdanig te formuleren en multidisciplinair aan te vullen dat deze naadloos aansluit/ in te passen is in de multidisciplinaire richtlijn chronische pijn.

Lees meer

 

Naam project: Breinmarkers voor chronische pijn
Vraagstelling:
Studie 1: Wat zijn de onderscheidende breinkenmerken van chronische pijn?
Studie 2: Zijn de breinkenmerken van angst en chronische pijn van elkaar te scheiden?
Studie 3: Zijn er breinkenmerken die het succes van Graded Exposure in Vivo kunnen voorspellen?

Lees meer

 

Naam project: COndensed client-centred Modular Spinal cord rehabilitation Service (CoMoSS)
Vraagstelling:
The aim of this project is to assess the effects on functional health status, quality of life, satisfaction of care, level of participation, and cost effectiveness of a compact patient-oriented modular rehabilitation program for persons with spinal cord injury on the basis of a cohort study.

Lees meer

 

Naam project: Development of an instrument to objectively quantify the quality of (impaired) arm-hand skilled performance in patients with central nervous system deficits (DOQUS)
Beschrijving: An accurate estimation or prediction of skilled arm-hand function outcome as early as possible during the rehabilitation phase is important for both the patient and the rehabilitation team. At the moment, reliable and valid tests to objectively quantify the quality of arm and hand skill performance (i.e. at activity level) are still lacking. This project is focussing on the development of a new actual performance measure. Aims of this project are:

 • To develop an instrument that may objectively quantify the quality of arm and hand skill performance (AHSP), based on technology (activity monitoring)
 • To develop standardised test conditions that accurately reflect daily activities involving upper extremity skills (activity test site);
 • To assess the psychometric properties of the instrument developed and to clinically test the instrument in the rehabilitation of the aforementioned groups of patients;
 • To evaluate the feasibility of monitoring the quality of upper extremity skilled performance in the home environment of patients.

Lees meer

 

Naam project: Effectiveness and cost-effectiveness of Motivational interviewing in the outpatient rehabilitation setting in non-specific chronic pain syndrome
Vraagstelling: Het primaire doel van dit project is het verbeteren van het functioneren, de kwaliteit van leven van de patiënten, de tevredenheid met de behandeling en de uitval van patiënten met non-specifiek chronisch pijn syndroom die voor revalidatiebehandeling in aanmerking komen. Door de interventie zullen, op basis van motivational interviewing, optimale verwachtingen t.o.v. de pijnrevalidatie worden gecreëerd. Ook de kosteneffectiviteit zal worden getoetst.

Lees meer

 

Naam project: Evaluatie van een dynamische handorthese Saeboflex bij mensen met een cervicale dwarslaesie
Vraagstelling:

 1. Is het haalbaar om arm/ handfunctie training te geven bij mensen met een cervicale dwarslaesie met behulp van een dynamische handorthese, genaamd Saeboflex?
 2.  Wat is de orde van grootte van mogelijke korte termijn effecten op gebied van arm/ handfunctie en arm- handvaardigheid door training met de Saeboflex bij mensen met een C-SCI en hoe ontwikkelt zich dat gedurende de interventie?
 3. Wat is de bruikbaarheid van de Saeboflex voor het trainen op gebied van arm/ - handfunctie bij mensen met een cervicale dwarslaesie?
 4. Wat zijn vooraf de verwachtingen en hoe is de motivatie van de deelnemers bij aanvang van de training?
 5. Hoe ontwikkelt zich de mate van tevredenheid en van uitvoering van de door de deelnemers gekozen activiteiten op gebied van arm/ handvaardigheid?

Lees meer

 

Naam project: Evaluatie van gebruik van functionele handorthese SAEBOglove bij mensen met ernstig beperkte handfunctie in het subacute stadium na een CVA
Vraagstelling:

 • In welke mate is de SAEBOglove toepasbaar in het bestaande CARAS arm-handtrainingsprogramma voor mensen met een UAT score 2?
 • In welke orde grootte liggen de mogelijke verbeteringen op het gebied van arm-handfunctie, arm-handvaardigheid en werkelijk arm-handgebruik bij mensen in de subacute fase na een CVA met een met een arm-handfunctieniveau van UAT-2 die 6 weken getraind hebben met de SAEBOglove als aanvulling op het bestaande CARAS arm-handtrainingprogramma

Lees meer

 

Naam project: FatiGo: Is a multidisciplinary rehabilitation treatment more effective than monodisciplinary cognitive behavioural therapy for patients with chronic fatigue syndrome?
Vraagstelling: De hoofdvraagstelling is: Welke behandeling (cognitieve gedragstherapie of multidisciplinaire revalidatiebehandeling) is het meest effectief (verandering in ervaren  vermoeidheid en kwaliteit van leven) en meest kosteneffectief voor patiënten met het chronisch vermoeidheidssyndroom.

Lees meer 

 

Naam project: Hypermobiliteit: reden tot verminderd functioneren in de fase van adolescentie?
Vraagstelling: Wat is de invloed van hypermobiliteit op het fysiek functioneren in de fase van adolescentie (12-21 jaar)?

Lees meer

 

Naam project: Individualised Technology and Robot-Assisted Virtual Learning Environment (I-TRAVLE) 
Vraagstelling: In welke mate (orde grootte) leidt een intensief 6 weken durend trainingsregime, ondersteund door een gepersonaliseerd en zelfregulerend trainingssysteem, gebaseerd op robotica, sensortechnologie en virtuele trainingscontexten (I-Travle), tot verbetering van arm-handfunctie en arm-handvaardigheid bij mensen met lage of matige proximale schouder- en armspierkracht ten gevolge van MS of een CVA?

Lees meer

 

Naam project: Level of daily functioning and participation after hand injury and its determinants
Vraagstelling:
The main research questions are:

 1. To what extent are both arm-hand skill performance and participation limited in patients with a traumatic hand injury six months after conventional hand rehabilitation treatment for the injury has finished, relative to matched non-injured controls?
 2. A. Which prognostic factors are associated with (limitations in) both arm-hand skill performance and participation in patients with a traumatic hand injury six months after conventional hand rehabilitation treatment for the injury has finished?
  B. Which patients with a traumatic hand injury lag behind expected outcome levels, despite having received conventional hand rehabilitation treatment and can be called poor-performers?
 3. Does a more functional therapy regime also addressing factors related to poor performers, adjunct to conventional hand rehabilitation treatment further improve both arm-hand skill performance and participation in poor-performers

Lees meer

 

Naam project: Mini-BIMT
Vraagstelling: Doel van het huidige programma is het opzetten van een behandelprotocol voor kinderen met een spastische unilaterale handfunctiestoornis in de leeftijd van 6 maanden tot 4 jaar om de inzet van de aangedane hand samen met de ouders in de thuissituatie te bevorderen en zodoende een betere ontwikkeling van de arm hand vaardigheden te bewerkstelligen.

Lees meer

 

Naam project: Multidisciplinary treatment of chronic pain and the added value of sprititual care

Lees meer

 

Naam project: Optimal pre-surgical management for persons who undergo spinal fusion surgery – Incorporating an evidence based rehabilitation approach in a randomized Controlled Clinical Trail.
Vraagstelling: The overall purpose of the study is to investigate if cognitive  behavioral therapy (CBT) with focus on reducing fear and psychological distress before surgery will improve functioning and  health related quality of life more after surgery for degenerative  spinal disorders as compared to usual care.

Lees meerNaam project: PACT: Patient Centred Telerehabilitation Phantom Limb Pain
Vraagstelling: Het doel van dit PhD-project is het gebruiker gecentreerde ontwikkelen van een telerevalidatie voor mensen met fantoompijn na amputaties van de onderste extremiteit en het evalueren van de usability, technische performance en kosteneffectiviteit van het systeem.

Lees meerNaam project: Participatie van jongeren met chronische pijn en vermoeidheid
Vraagstelling: Wat zijn voorspellende factoren voor jongeren met chronische pijn en/of vermoeidheid voor een positief behandelresultaat en op de lange termijn? Wat zijn gebruikte meetinstrumenten voor schoolparticipatie en op welke manier kan het begrip schoolparticipatie (internationaal) gedefinieerd worden?

Lees meerNaam Project: Participation of children with a physical disability: Parents’ actions, challenges, and needs from a family-centered service perspective
Beschrijving: Het onderzoek, dat in maart 2010 van start is gegaan, is allereerst verricht twee literatuuronderzoeken gevolgd door drie empirische studies. Een dwarsdoorsnede studie (2012/2013) met behulp van een checklist zal leiden tot een overzicht van de soort ondersteuningsbehoeften van ouders met een kind met een lichamelijke beperking en de relatie tussen deze behoeften en de kenmerken van het gezin en het kind. Een tweede (fenomenologische - 2013) kwalitatieve studie wordt ingezet  om de percepties, ervaringen en expertise van ouders te begrijpen in relatie tot de sociale participatie van hun kind. In deze studie worden diepte-interviews uitgevoerd. De derde studie is een (narratief - 2014) kwalitatief onderzoek naar de vroegere ervaringen op het gebied van sociale participatie bij jong volwassenen met een lichamelijke beperking.

Lees meer

 

Naam project: Patiëntspecifiek meten in de zorg
Vraagstelling: Het verhelderen van de hulpvraag met behulp van individugerichte meetinstrumenten in de eerstelijnsgezondheidszorg. Wat is er in de literatuur bekend over de kenmerken en hanteerbaarheid van de diagnoseonafhankelijke individugerichte meetinstrumenten COPM, PSK/PSFS en GAS? Op welke wijze kan het gebruik van afnameprotocollen en scoringsmethoden bij individugerichte meetinstrumenten vormgegeven worden, zodat ze aangepast kunnen worden aan de specifieke situatie van de cliënt? En hoe kan dit het beste geïmplementeerd worden? Wat is het effect van het gebruik van de individugerichte meetinstrumenten op de wijze waarop de hulpvraag verhelderd en gescoord wordt volgens cliënten en paramedici in de eerste lijn?

Lees meer

 

Naam project: Physiotherapist led stress inoculation intervention integrated with exercise for acute whiplash injury
Introduction: Early management approaches for people with acute whiplash associated disorder (WAD) are only modestly effective. These have mainly been non-specific and have not targeted processes shown to be associated with poor recovery, such as posttraumatic stress symptoms. Targeting and modulating these early stress responses in the early management of acute WAD may improve health outcomes.

Lees meer

 

Name of project: Plasticity, motor learning and functional recovery induced by task-oriented training of the upper extremity in tetraplegia: a pilot study
Description: The aims of the present study is:

 1. to investigate which basic neural mechanisms of motor learning, targeting plasticity in terms of changes in cortical activity and targeting motor control in terms of kinematics, underlie functional recovery of arm hand skilled performance during client-centered task-oriented training of the upper limb in patients with a cervical spinal cord injury, and
 2. to investigate the contribution of ‘practice variability’ in contrast to ‘constant practice’ on arm-hand skilled performance, motor control and neural changes

Lees meer

 

Naam project: PRESTO: Prevention study on physical complaints in conservatory students.
Vraagstelling: Is een preventieprogramma gericht op conservatoriumstudenten (kosten)effectief in het verminderen van beperkingen bij pijnklachten aan het houdings- en bewegingsapparaat?

Lees meer

 

Naam project: PROMIS
Vraagstelling: Zijn de Nederlandstalige PROMIS item banken Ability to Participate in Social Roles and Activities en Satisfaction with Social Roles and Activities valide meetinstrumenten voor het meten van participatie bij diverse doelgroepen.

Lees meer

 

Naam project: REMOVE
Vraagstelling: Welke behandeling werkt beter in het verminderen van beperkingen bij patiënten met CRPS-I en aan pijn gerelateerde vrees: graded exposure in vivo of gestandaardiseerde fysiotherapie?

Lees meer

 

Naam project: See moving, makes you move; development of graded exposure group
Vraagstelling: Vanuit het idee dat angst een cruciale rol kan spelen bij de instandhouding van een chronisch pijnsyndroom wordt graduele exposure in vivo toegepast bij patiënten met pijngerelateerde vrees. Graduele exposure in vivo betekent dat de patiënt geleidelijk weer blootgesteld wordt aan de gevreesde bewegingen.

Lees meer

 

Naam project: ‘Supported Fast Track Trauma Revalidatie Service’ op weg naar implementatie.
Beschrijving: Het doel van het project is het ontwikkelen van hulpmiddelen voor de revalidatieteams zowel in het ziekenhuis als in het revalidatiecentrum die betrokken zijn bij de revalidatie van trauma patiënten. Met deze hulpmiddelen zijn bovengenoemde partijen in staat de implementatie van de ‘SupportedFast Track Trauma Revalidatie Service’ zonder al te veel moeite te verwezenlijken.

Lees meer

 

Naam project: Therapeutisch speelgoed
Vraagstelling: Ontwikkeling van speelgoed voor kinderen met een beperking in de armen dat op basis van therapeutische begeleiding ingezet kan worden thuis en in het centrum om specifieke vaardigheden te trainen op precisie, snelheid en kracht

Lees meer

 

Naam project: TOAST-CP
Vraagstelling: Heeft functionele krachttraining voor de bovenste extremiteit effect op de kracht en uitvoeren van dagelijkse activiteiten?

Lees meer

 

Naam project: Unravelling the deconditioning paradigm
Vraagstelling:
Hebben patiënten met chronisch lage rugpijn een lagere aerobe capaciteit dan gematchte controles.

Lees meer

 

Naam project: Wat werkt voor wie en hoeveel in de pijnrevalidatie?
Vraagstelling: Dit project heeft als beoogd effect om de inrichting van behandelprogramma inzichtelijker en uniformer en efficiënter te maken. Dit wordt gerealiseerd door op de eerste plaats de behandelinhoud eenduidig te beschrijven om vervolgens inzicht te krijgen in a) de grootte van effecten in relatie tot specifieke behandelonderdelen en b) inzicht krijgen in een dosis-respons relatie.

Lees meer

 

Naam project: WikiTherapy, collaborative value creation through embodied programmable therapy
Vraagstelling: How can domain specialists in knowledge intensive domains become actively involved in a co-creation process of product and service combinations implemented upon non conventional interactive platforms like robots and tangible interactive systems?

Lees meer

 

Naam project: Work Injury Screening and Early intervention (WISE) Study Beschrijving:  The primary aim of the study is to determine if implementation of an early identification and intervention protocol for injured workers (who have been assessed as being at high risk for delayed return to work)results in better outcomes compared to usual care (current practice) for similar high-risk injured workers. The better outcomes we anticipate are:

 1. Reduced costs of workers compensation claims
 2. Moresustained RTW in the 12 month

Lees meer

 

Naam project: Zijn het activiteitenniveau en belangrijke levensdoelen van adolescenten met chronische pijn verschillend van die van gezonde adolescenten
Beschrijving: Dit project is begonnen als een AIOS-studieonderwerp. Echter na afsluiting van de opleiding van N. Stommen heeft het project een vervolg gekregen in het schrijven van twee artikelen voor een internationaal tijdschrift.

Lees meer